Kein Javascript
Produkty: 0

Polityka WEPA Professional

Ogólne warunki sprzedaży WEPA
Stan 05-2019

 

Ogólne warunki sprzedaży

Wepa Industrieholding SE, Wepa Hygieneprodukte GmbH,
Wepa Produktion GmbH & Co. KG,
Wepa Professional GmbH, Wepa Leuna GmbH,
Wepa Papierfabrik Sachsen GmbH, Wepa Piechowice sp.zo.o.,
Wepa France S.A.S., Wepa Greenfield S.A.S.,
Wepa Italia S.r.l., Wepa Kraftwerk GmbH,
Wepa UK Ltd., Wepa Nederland B.V.
 

- te spółki zwane dalej "WEPA" -
 

I. Ogólne / Zakres zastosowania

1.1 Dla wszystkich -także przyszłych- zamówień, zleceń i innych stosunków prawnych między kupującym a WEPA, obowiązują wyłącznie następujące warunki sprzedaży WEPA. Odmienne warunki obowiązują tylko wtedy, gdy zostały zaakceptowane na piśmie przez WEPA.

1.2 Umowa dostawy, jak również wszystkie umowy dodatkowe, zmiany umowy i dodatki do umowy muszą być sporządzone w formie pisemnej. W przypadku umów ramowych i innych umów, żądania kupującego odnośnie dostawy towaru mogą być również przesłane faksem, e-mailem lub wyjątkowo telefonicznie.

 

2. Zamówienie / oferta / dostawa

2.1 Zamówienia kupującego muszą być składane w formie pisemnej i muszą zawierać przynajmniej informacje o rodzaju towaru, jakości towaru, pożądanych szczególnych właściwościach towaru, wymiarach, rodzaju opakowania, ilości dostawy, okresie lub terminie dostawy oraz oczekiwaniach cenowych Kupującego.

2.2 Jeżeli zamówienie kupującego jest ofertą w rozumieniu §§ 145 i nast. niemieckiego kodeksu cywilnego, WEPA może przyjąć tę ofertę w ciągu 14 dni kalendarzowych poprzez pisemne potwierdzenie zamówienia. Umowa kupna, która uzasadnia zobowiązania WEPA wobec kupującego, wchodzi w życie dopiero po otrzymaniu przez kupującego pisemnego potwierdzenia zamówienia od WEPA w wyżej wymienionym terminie.

2.3 Wszystkie oferty składane przez WEPA podlegają potwierdzeniu i nie są wiążące, chyba że zostały wyraźnie oznaczone jako wiążące na piśmie. Oferty, które WEPA wskazała jako wiążące, obowiązują przez 14 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty. Jeżeli kupujący nie przyjmie oferty w tym terminie, WEPA nie jest już związana z ofertą.

2.4 Towary są udostępniane przez WEPA z zakładu do odbioru przez kupującego. Ryzyko przechodzi na kupującego, gdy tylko WEPA poinformowała go o udostępnieniu towaru. Kupujący przewozi towary na własny koszt. Jeżeli natomiast towar zostanie wysłany do kupującego na podstawie stosownej umowy WEPA, ryzyko przechodzi na kupującego w momencie przekazania towaru przedsiębiorstwu, któremu WEPA zleciła transport.

2.5 Jeżeli palety WEPA są używane podczas transportu, kupujący jest zobowiązany do ich wymiany na palety tej samej jakości i ilości z jego zapasów. W przeciwnym razie zapłaci odszkodowanie.

2.6 Uzgodniony termin dostawy rozpoczyna swój bieg w dniu pisemnego potwierdzenia zamówienia przez WEPA lub przez kupującego, o ile nie ustalono inaczej. Jednakże termin dostawy nie rozpoczyna się przed ostatecznym wyjaśnieniem wszystkich szczegółów dotyczących realizacji zlecenia; obowiązuje odpowiednio dla terminów dostawy.

2.7 WEPA jest również uprawniona do dostawy przed upływem okresu lub terminu dostawy. Częściowe dostawy WEPA są dopuszczalne, chyba że kupujący nie jest nimi wyraźnie zainteresowany.

2.8 Okresy i terminy dostaw są jedynie przybliżone, chyba że wyraźnie ustalono stałe okresy lub terminy na piśmie. W przypadku towarów, które mają być odebrane przez kupującego powiadomienie go o dostarczeniu towarów jest wystarczające dla zachowania okresów i terminów dostaw. Jeżeli WEPA prześle towar kupującemu, przekazanie towaru przedsiębiorstwu, któremu WEPA zleciła transport, jest wystarczające dla dotrzymania okresów i terminów dostaw.

2.9 Jeżeli WEPA, z przyczyn leżących po jej stronie, nie dotrzyma ściśle uzgodnionego okresu dostawy lub ściśle uzgodnionego terminu dostawy, kupujący może odstąpić od umowy po bezowocnym upływie odpowiedniego terminu dodatkowego. Odszkodowania za szkody spowodowane opóźnieniem i odszkodowania za szkody spowodowane niewykonaniem zobowiązania można żądać tylko wtedy, gdy niedotrzymanie okresu dostawy lub terminu dostawy jest wynikiem działania umyślnego lub rażącego zaniedbania ze strony WEPA.

2.10 Na życzenie i koszt kupującego dostawa może być objęta ubezpieczeniem transportowym przy wysyłce towarów przez WEPA.

2.11 WEPA jest uprawniona do przechowywania zamówionego towaru na koszt kupującego u siebie lub osoby trzeciej, jeżeli kupujący opóźni termin dostawy lub nie odbierze udostępnionego towaru po powiadomieniu o dostawie.

2.12 Jeżeli kupujący jest odpowiedzialny za zwłokę dostawy lub nieodebranie towaru, WEPA może odstąpić od umowy z nim dwa tygodnie po rozpoczęciu składowania towaru i sprzedać zamówiony towar gdzie indziej. W takim przypadku kupujący nie może dochodzić żadnych roszczeń wobec WEPA. WEPA może żądać odszkodowania od kupującego, jeżeli cena zakupu z tytułu sprzedaży na rzecz innej strony jest niższa niż cena zakupu uzgodniona z kupującym lub jeżeli sprzedaż na rzecz innej strony nie jest możliwa.

3. Siła wyższa

3.1 W przypadku działania siły wyższej, dotknięta przez nią strona zostaje zwolniona ze swoich zobowiązań na czas trwania zdarzenia spowodowanego siłą wyższą. Zdarzenie dot. siły wyższej należy przedstawić i udowodnić drugiej stronie. W szczególności następujące zdarzenia należy rozumieć jako siłę wyższą: strajki, lokauty, pożary, trzęsienia ziemi, powodzie, wojny, zamachy stanu itp.

3.2 Zdarzenia dot. siły wyższej zwalniają dotkniętą przez nie stronę z jej zobowiązań umownych jedynie w zakresie, w jakim uniemożliwiają one jej w ten sposób wykonanie umowy. Zobowiązanie zostaje zawieszone tylko na okres, w którym zdarzenie siły wyższej utrudnia jego wykonanie. Strona zawierająca umowę powołująca się na siłę wyższą niezwłocznie zawiadomi pisemnie drugą stronę o rozpoczęciu i zakończeniu działania siły wyższej. W przeciwnym razie
utraci ona prawo do powoływania się na tę przeszkodę.

3.3 Postanowienia punktów 3.1 i 3.2 stosuje się odpowiednio w przypadku awarii zakładowych i utrudnień komunikacyjnych, niedoborów lub racjonowania surowców lub innych środków eksploatacyjnych niezbędnych do produkcji towarów oraz w przypadku zarządzeń urzędowych, które bezpośrednio lub pośrednio zakłócają lub uniemożliwiają produkcję lub dostawę towarów, o ile powyższe okoliczności nie mogą być usunięte za pomocą odpowiednich środków.

4. Obowiązek sprawdzania towaru i składania reklamacji

4.1 Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru dostarczonego przez WEPA niezwłocznie po jego otrzymaniu oraz do niezwłocznego pisemnego powiadomienia WEPA o stwierdzonych wadach. Jeżeli kupujący nie powiadomi nas o tym fakcie, towar uznaje się za przyjęty, chyba że wada była nie do rozpoznania podczas kontroli. Ponadto kupujący jest zobowiązany przy napływie towaru do odpowiedniego i czytelnego odnotowania w dokumentach przewozowych wszelkich widocznych uszkodzeń zewnętrznych towarów i ich opakowań, odchyleń typu, jak również odchyleń ilościowych i produkcyjno-technicznych, które przekraczają wartości tolerancji określone w punkcie 5. Adnotacja nie jest traktowana jako zawiadomienie o wadzie w
rozumieniu zdania 1, lecz służy jedynie do określenia czasu, w którym wada została wykryta i do określenia czasu, w którym wada powstała.

4.2 Jeżeli wada, która nie jest rozpoznawalna podczas kontroli, zostanie wykryta później, kupujący musi zgłosić tę wadę na piśmie niezwłocznie po jej wykryciu. W przeciwnym razie towar uznaje się za zatwierdzony również w odniesieniu do tej wady.

4.3 Terminowe wysłanie zawiadomienia o wadach wystarczy, aby zachować prawa kupującego.

4.4 Przepisy pkt 4.1-4.3 nie mają zastosowania przy sprzedaży towarów konsumpcyjnych.

4.5 Negocjacje pomiędzy kupującym a WEPA w sprawie zgłoszonej przez kupującego wady są jedynie próbą osiągnięcia polubownego porozumienia. Nie oznacza to uznania wad przez WEPA lub dorozumianego zrzeczenia się przez WEPA zarzutu opóźnionego zgłoszenia wad.

5. Tolerancje
Następujące odstępstwa od umowy dostawy są dopuszczalne i są akceptowane przez kupującego jako zgodne z umową:

- Odchylenia ilościowe w górę lub w dół do 10%, w przypadku opakowania specyficznego dla kupującego lub produkcji specjalnej zalecanej przez kupującego do 20%.

- Odchylenia produkcyjno-techniczne w górę lub w dół do 10%. Dotyczy to odchyleń masy podstawowej, odchyleń wymiarów (np. długości, szerokości, grubości, średnicy), odchyleń zawartości arkusza i wszystkich innych odchyleń związanych z produktem.

Kupujący jest zobowiązany jedynie do zapłaty za faktycznie dostarczony towar.

6. Roszczenia z tytułu wad

6.1 Wadę rzeczową uznaje się za istniejącą, jeżeli sprzedany towar nie posiada uzgodnionej jakości w momencie przeniesienia ryzyka. Jeżeli nie ma porozumienia co do jakości towaru, uznaje się, że istnieje wada rzeczowa jeżeli towar nie nadaje się do zastosowania przewidzianego umową. Jeżeli w umowie nie zakłada się konkretnej użyteczności towaru, uznaje się, że istnieje wada rzeczowa, jeżeli towar nie nadaje się do normalnego użytkowania lub nie posiada zwykłych właściwości dla towarów tego samego rodzaju, których kupujący może oczekiwać w zależności od rodzaju towaru.

6.2 Wada prawna istnieje, jeżeli osoby trzecie mogą dochodzić praw wobec kupującego w odniesieniu do przedmiotu, którego kupujący nie przejął w umowie kupna.

6.3 Prawa lub roszczenia osób trzecich z tytułu własności przemysłowej lub intelektualnej prowadzą do powstania wady prawnej tylko wtedy, gdy prawa te zostały zarejestrowane i opublikowane zgodnie z międzynarodowymi lub krajowymi przepisami Republiki Federalnej Niemiec. Dostawa nie podlega wadom prawnym, o ile przepisy prawne obowiązujące w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej kupującego nie stoją w sprzeczności z normalnym użytkowaniem towaru.

6.4 W przypadku wystąpienia wady prawnej, tylko WEPA jest uprawniona do uzyskania od osoby trzeciej wszelkich niezbędnych zezwoleń na użytkowanie lub licencji. Kupującemu nie wolno samowolnie uzyskiwać takich zezwoleń lub licencji od osób trzecich na koszt WEPA. Koszty poniesione przez kupującego w przypadku naruszenia na podstawie umowy z osobą trzecią nie są uznawane za szkodę podlegającą zwrotowi na rzecz kupującego.

WEPA według własnego uznania naprawi lub wymieni wadliwy towar. Jeżeli WEPA nie naprawił lub nie wymienił towaru w stosownym terminie lub jeżeli naprawiony lub wymieniony towar jest ponownie wadliwy, kupujący może zażądać obniżenia ceny zakupu lub odstąpienia od umowy. Inne roszczenia są wykluczone. Zasada ta nie ma zastosowania przy sprzedaży towarów konsumpcyjnych.

6.5 Odpowiedzialność WEPA za wady jest wykluczona, jeżeli wada powstała poprzez niewłaściwe obchodzenie się z towarem. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy kupujący nie przestrzega - wytycznych z informacji o produkcie i instrukcji obsługi WEPA. W przypadku wątpliwości co do prawidłowego obchodzenia się z towarem, kupujący musi skontaktować się z WEPA. Jeśli tego nie zrobi, roszczenia wobec WEPA są wykluczone w przypadku wystąpienia wady.

6.6 Produkty WEPA przeznaczone do nowego zastosowania przez kupującego muszą zostać sprawdzone przez niego pod kątem ich przydatności do tego zastosowania przed zawarciem umowy. W przeciwnym razie roszczenia wobec WEPA w przypadku uszkodzenia towaru są wykluczone. Korzystanie z nowego lub innego sprzętu do obróbki towarów również uznaje się za nowe zastosowanie.

6.7 Wzory i próbki służą jedynie do opisu towarów. Nie można z nich czerpać żadnych gwarancji jakości ani innych gwarancji. Kupujący jest zobowiązany do pisemnego poinformowania WEPA o szczególnych właściwościach towarów, których zażądał w swoim zamówieniu. W przypadku pominięcia zawiadomienia i braku specjalnej własności towaru w momencie przeniesienia ryzyka WEPA nie ponosi odpowiedzialności za tę okoliczność.

6.8 Zwrot sprzedanych towarów wolnych od wad jest dozwolony tylko za wyraźną, uprzednią i pisemną zgodą WEPA. O ile nie uzgodniono inaczej, WEPA przyjmuje zwrot tylko wolny od opłat przewozowych i wystawia notę uznaniową w wysokości zapłaconej przez kupującego ceny zakupu pomniejszonej o stosowną opłatę manipulacyjną.

 

7. Odszkodowania

7.1 WEPA odpowiada wyłącznie za szkody spowodowane przez rażące zaniedbanie lub celowe działanie WEPA lub jednej z osób wykonujących zobowiązanie. Nie dotyczy to odpowiedzialności za szkody wynikające z zagrożenia życia, uszkodzenia ciała lub zdrowia.

7.2 Szkody niemożliwe do przewidzenia są wyłączone z zakresu odpowiedzialności.

7.3 WEPA nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, wynikowe lub przypadkowe, takie jak utrata zysków, chyba że szkody te zostały spowodowane przez rażące zaniedbanie lub umyślne działanie WEPA.

7.4 Odpowiedzialność WEPA jest ograniczona do świadczeń z ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorstwa. W razie potrzeby kupujący może zażądać odpowiednich zaświadczeń ubezpieczeniowych od WEPA.

7.5 Powyższe przepisy dotyczące odpowiedzialności mają zastosowanie do roszczeń umownych i pozaumownych. Odpowiedzialność WEPA wynikająca z ustawy o odpowiedzialności za produkt pozostaje nienaruszona.

8. Zastrzeżenie własności

8.1 Towar pozostaje własnością WEPA aż do pełnej zapłaty wszystkich roszczeń wynikających ze stosunków handlowych, włącznie z roszczeniami dodatkowymi, roszczeniami o odszkodowanie oraz realizacją czeków i weksli. Zastrzeżenie własności pozostaje w mocy również wtedy, gdy poszczególne roszczenia WEPA są ujęte w rachunku bieżącym, a saldo zostaje zaspokojone i uznane.

8.2 Kupujący jest uprawniony do odsprzedaży, przetwarzania lub montażu zastrzeżonych towarów tylko zgodnie z poniższymi postanowieniami i tylko pod warunkiem, że roszczenia zgodnie z punktem 8.5 zostaną rzeczywiście przeniesione na WEPA.

8.3 Przetwarzanie towarów zastrzeżonych odbywa się na rzecz WEPA. Kupujący nie nabywa prawa własności nowej rzeczy zgodnie z § 950 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB). Jeżeli towar zastrzeżony jest przetwarzany z innymi przedmiotami nienależącymi do WEPA, WEPA nabywa współwłasność nowej rzeczy w stosunku wartości towaru zastrzeżonego (wartość faktury) do innych przetwarzanych przedmiotów

8.4 Uprawnienie kupującego do sprzedaży towarów zastrzeżonych w ramach zwykłej działalności gospodarczej wygasa z chwilą odwołania, ale najpóźniej z chwilą zwłoki w płatności ze strony kupującego lub w przypadku znacznego pogorszenia jego sytuacji finansowej lub z chwilą zlecenia lub wszczęcia postępowania upadłościowego w stosunku do jego majątku.

8.5 Kupujący niniejszym ceduje na WEPA wierzytelności wynikające z odsprzedaży towaru zastrzeżonego, w tym wierzytelności bilansowe wraz z wszystkimi prawami dodatkowymi. WEPA przyjmuje tą cesję.

8.6 Dopóki kupujący wywiązuje się ze swoich zobowiązań płatniczych, jest upoważniony do ściągania scedowanych wierzytelności. Upoważnienie do ściągania należności wygasa w przypadku odwołania, ale najpóźniej w przypadku zwłoki z płatnością przez kupującego lub w przypadku znacznego pogorszenia jego sytuacji finansowej lub w przypadku zlecenia lub wszczęcia postępowania upadłościowego w odniesieniu do jego majątku. W takim przypadku WEPA może ustalić termin płatności dla kupującego. Jeżeli termin upłynie bez rezultatu, WEPA ma prawo poinformować dłużników o cesji i ściągnąć wierzytelność samodzielnie lub za pośrednictwem zaangażowanych osób trzecich.

8.7 Kupujący jest zobowiązany do wydania WEPA, na żądanie, dokładnej listy wierzytelności przysługujących kupującemu, z podaniem nazwisk i adresów odbiorców, wysokości poszczególnych wierzytelności, daty wystawienia faktury itp. oraz do udzielenia WEPA wszelkich informacji niezbędnych do dochodzenia scedowanych wierzytelności i umożliwienia sprawdzenia tych informacji.

8.8 Jeżeli wartość zabezpieczeń przekracza wierzytelności WEPA o więcej niż 20%, WEPA zwolni zabezpieczenia według własnego wyboru na żądanie kupującego.

8.9 Zastawianie lub przeniesienie własności w celu zabezpieczenia towarów zastrzeżonych lub scedowanych wierzytelności jest niedozwolone. WEPA musi być niezwłocznie informowana o zajęciach, z podaniem nazwiska zastawnika.

8.10 Jeżeli WEPA przyjmie zwrot przedmiotu dostawy ze względu na zastrzeżenie własności, oznacza to odstąpienie od umowy tylko wtedy, gdy WEPA wyraźnie to oświadczy. WEPA może być usatysfakcjonowana sprzedażą bezpośrednią zwróconych, zastrzeżonych towarów. W tym przypadku roszczenia kupującego wobec WEPA są wykluczone. WEPA może żądać od kupującego odszkodowania, jeżeli cena zakupu uzyskana ze sprzedaży bezpośredniej jest niższa niż cena zakupu uzgodniona z kupującym lub jeżeli sprzedaż bezpośrednia nie jest możliwa.

8.11 Kupujący przechowuje towar zastrzeżony dla WEPA bezpłatnie. Musi on ubezpieczyć go przed zwykłymi zagrożeniami, takimi jak ogień, kradzież i woda w zwyczajowym zakresie. Kupujący niniejszym ceduje na WEPA swoje roszczenia odszkodowawcze, do których jest uprawniony z tytułu powyższych szkód, wobec towarzystw ubezpieczeniowych lub innych stron zobowiązanych do zapłaty odszkodowania w wysokości wartości faktury towaru. WEPA przyjmuje cesję .

8.12 Wszelkie wierzytelności i prawa wynikające z zastrzeżenia własności pozostają w mocy do czasu całkowitego zwolnienia ze zobowiązań warunkowych, które WEPA zaciągnęła w interesie Kupującego.

9. Ceny

9.1 Wszystkie ceny wyliczane są w EURO z doliczeniem obowiązującego ustawowego podatku obrotowego.

9.2 W przypadku dostaw zagranicznych do państw członkowskich Unii Europejskiej lub krajów trzecich WEPA wlicza do rachunku podatek obrotowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

9 .3 Jeżeli koszty frachtu lub ubezpieczenia lub opłaty publiczne i obciążenia takie jak podatki, cła, opłaty importowe/eksportowe zostaną podwyższone lub nowo wprowadzone po zawarciu umowy, WEPA może doliczyć te dodatkowe obciążenia do uzgodnionej ceny, także w przypadku dostawy bez kosztów frachtu lub oclonej dostawy.

10. Warunki płatności

10.1Kwota faktury musi zostać zapłacona w kwocie netto w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury.

10.2 Kupujący musi przekazać kwotę faktury na odpowiednie konto WEPA na własne ryzyko i koszt. Obowiązek zapłaty ze strony kupującego zostaje spełniony dopiero po otrzymaniu wpłaty na odpowiednie konto WEPA.

10.3 WEPA może, według własnego uznania, rozliczyć płatności przychodzące z należnymi roszczeniami.

10.4 WEPA zastrzega sobie prawo do żądania zaliczki za towar, zapłaty za pobraniem lub zapłaty gotówką, jeżeli w późniejszym czasie dowie się o znacznym pogorszeniu sytuacji finansowej kupującego.

10.5 Zatrzymanie płatności lub potrącenie przez kupującego z tytułu ewentualnych roszczeń wzajemnych jest wykluczone, chyba że roszczenie wzajemne jest bezsporne lub prawomocnie stwierdzone. Ponadto dochodzenie prawa zatrzymania przez kupującego jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy jego roszczenie wzajemne opiera się na tym samym stosunku prawnym, co roszczenie WEPA.

10.6 W przypadku płatności po terminie WEPA jest uprawniona do żądania odsetek za zwłokę w wysokości pięciu punktów procentowych powyżej obowiązującej stopy bazowej. W przypadku transakcji prawnych, w których konsument nie bierze udziału , stopa procentowa dla wierzytelności z tytułu zapłaty wynosi osiem punktów procentowych powyżej obowiązującej stopy bazowej. W przeciwnym razie nie odstępuje się od ustawowych przepisów § 288 (3) i (4) niemieckiego kodeksu cywilnego.

11. Zgodność społeczna: przestrzeganie praw człowieka i podstawowych standardów pracy ILO, ustawa o wynagrodzeniu minimalnym MiLoG

11.1 WEPA potwierdza, że we wszystkich procesach produkcyjnych i zakładowych dla artykułów WEPA objętych umową, oraz we wszystkich innych czynnościach handlowych i decyzjach, będzie przestrzegać przepisów prawa i innych miarodajnych postanowień. Ponadto WEPA potwierdza, że bez wyjątku przestrzega i realizuje prawa człowieka jako minimalny standard etyczny we wszystkich procesach produkcyjnych i zakładowych dla artykułów WEPA będących
przedmiotem umowy, a w szczególności tzw. podstawowych standardów pracy ILO
(http://www.ilo.org/berlin/arbeits-und-standards/kernarbeitsnormen/lang-- de/index.htm).

- Konwencja 87 - Wolność zrzeszania się i ochrona prawa zrzeszania się
- Konwencja 98 - Prawo zrzeszania się i prawo do rokowań zbiorowych
- Konwencja 29 - Praca przymusowa - w tym protokół z 2014 r. do
- Konwencji o pracy przymusowej
- Konwencja nr 105 - Zniesienie pracy przymusowej
- Konwencja 100 - Równość wynagrodzeń
- Konwencja 111 - Dyskryminacja (zatrudnienie i zawód)
- Konwencja 138 - Minimalny wiek
- Konwencja 182 - Zakaz i natychmiastowe działanie na rzecz eliminowania najgorszych form pracy dzieci


11.2 WEPA gwarantuje, że w ramach swojej działalności będzie postępować zgodnie z prawem, a w szczególności, że w odpowiednim czasie i w sposób kompletny wywiąże się ze wszystkich istotnych zobowiązań dotyczących wypłaty wynagrodzenia minimalnego (np. wynikających z prawa, układu zbiorowego lub innych przepisów prawnych), a także zobowiąże wszystkich zatrudnionych (pod)wykonawców lub zastępców do przestrzegania tych zobowiązań. WEPA
zobowiązuje się wypłacać swoim pracownikom co najmniej ustawową płacę minimalną zgodnie z ustawą o płacy minimalnej (MiLoG), o ile pracownicy ci podlegają przepisom ustawy o płacy minimalnej.

12. Inne

12.1 Miejscem jurysdykcji jest Arnsberg. Dotyczy to również skarg związanych z czekami i wekslami.

12.2 Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży oraz wszystkie umowy i inne stosunki prawne pomiędzy kupującym a WEPA podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem przepisów kolizyjnych. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) nie ma zastosowania.

12.3 Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży są nieskuteczne, nie ma to wpływu na skuteczność pozostałych postanowień lub umowy jako całości. Strony są zobowiązane do zastąpienia nieskutecznych warunków skutecznymi warunkami, które są jak najbardziej zbliżone do ekonomicznego celu nieskutecznych warunków.

12.4 WEPA zwraca uwagę, że dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa, przetwarzane w związku z transakcjami handlowymi i, jeśli będzie to konieczne do realizacji umowy, przekazywane osobom trzecim.